top
Bookmark and Share
Akčná ponukaZáložkaKontaktMapa stránok
Hľadaj originálny názov parfému:
Nákupný košík
0 položiek
 
Najpredávanejšie
100 100
0.00  
5 z 5 hviezdičiek!
189 189
0.00  
5 z 5 hviezdičiek!
166 166
0.00  
5 z 5 hviezdičiek!
187 187
0.00  
5 z 5 hviezdičiek!
173 173
0.00  
5 z 5 hviezdičiek!
226 226
0.00  
5 z 5 hviezdičiek!
219 219
0.00  
5 z 5 hviezdičiek!
208 208
0.00  
5 z 5 hviezdičiek!
136 136
0.00  
5 z 5 hviezdičiek!
137 137
0.00  
5 z 5 hviezdičiek!
 

Všeob. obch. podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode
Ponúkame vám možnost nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovat nonstop. Objednávat si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, ci písomne na našej adrese.
 
PREDMET VOP
 
Predmetom Všeobecných obchodných podmienok (dalej len „VOP“) je úprava vztahov pri predaji tovaru uvedeného v záväznej objednávke predávajúcim kupujúcemu alebo zhotovenie tovaru uvedeného v záväznej objednávke zhotovitelom pre objednávatela pricom predávajúcim, alebo zhotovitelom je 3p slúži Vám,s.r.o. miesto podnikania: Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo, zapísaná na Obvodnom úrade v Galante, číslo živnostenského registra: 202-16957, IČO: 50975455, DIČ: 2120565887, IČ-DPH: SK21205655887.
 
1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 
Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje VOP pre dodávku tovaru podla záväznej objednávky.
 
Podmienkou pre platnost a úcinnost elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je záväzná okamihom potvrdenia vyplneného formuláru na internetovej stránke refanparfum.com, refan-parfemy.sk, capovaneparfemy.sk.
 
Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude dodávat len tovar s vlastnostami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci príslušným zákonným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároven riadne vybavený slovenskými návodmi k obsluhe, zárucnými listami a zoznamom pozárucných servisných stredísk , ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.
 
Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na stránkach refanparfum.com, v katalógoch, prospektoch a iných tlacovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcu.
 
2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB
 
Kupujúci si tovar vyberá z ponuky na internetovej adrese refanparfum.com. V jednotlivých, predovšetkým cenovo nárocnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu financnej zálohy kupujúcim.
 
Cena za tovar
Cena za každý tovar je zverejnená na internetovej stránke refanparfum.com. Uvedené ceny sú uvádzané s DPH.
 
Kupujúci musí nakúpit tovar za nie menej ako 6.-EUR . V prípade, ak v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahranicnej meny, alebo ku zmene ceny ci dodávaného sortimentu zo strany dodávatela, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovat, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnostou odstúpit. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje i v prípade, kedy výrobca prestane dodávat objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu. Pri odstúpení od zmluvy nevzniká kupujúcemu nárok na náhradu škody.
 
Výhrada úplného zaplatenia kúpnej ceny Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho až po jeho prevzatí a zaplatení.
 
3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
 
Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o dodaní budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovat.
 
4) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
 
Každú objednávku je možné do 24 hodín zrušit a to telefonicky, ci e-mailom a to bez udania dôvodu. Stací uviest meno, e-mail a císlo objednávky.
 
 
5) DODACIA LEHOTA
 
Dodacia lehota je najneskôr do 21 dní odo dna objednávky, ak nie je uvedené inak. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás co najskôr kontaktovat. Pri veciach zhotovovaných na mieru kupujúcemu, dodacia lehota môže presiahnut 21 dní.
 
Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky odošle predávajúci kupujúcemu elektronickou poštou . O zaslaní tovaru na prepravu bude kupujúci informovaný rovnakým spôsobom.
 
6) VÝMENA TOVARU
 
V prípade reklamácie Vám nepoužitý tovar vymeníme za iný druh. Tovar stací zaslat doporuceným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.
 
7) REKLAMÁCIA A ZÁRUKA
 
Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnut tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný bez odkladu ohlásit predávajúcemu. Za vadu sa nepovažuje chybné zadanie mier, alebo velkosti oblecenia objednávatelom. Takýto tovar nie je možné, z tohto dôvodu reklamovat. Za vady vzniknuté prepravcom predávajúci nerucí.
 
Na všetok tovar sa vztahuje zákonná zárucná lehota 24 mesiacov, pokial nie je uvedené inak. Záruka sa vztahuje iba na výrobné vady.
 
Záruka sa nevztahuje na:
 
a) vady vzniknuté bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávným skladovaním
 
Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho
V súlade so zák. c. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebitela pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má kupujúci právo odstúpit od zmluvy do 7 dní od prevzatia. Ak sa kupujúci rozhodne odstúpit od zmluvy v tejto lehote, je nutné splnit nasledovné podmienky:
a) Zaslat list alebo e-mail na adresu predávajúceho s nasledovným obsahom: „Chcem jednostranne odstúpit od zmluvy zo dna ( dalej c. objednávky , ) a požadujem vrátenie uhradenej ciastky za tovar na úcet císlo:…………………...". Dátum a podpis.
b) Tovar dorucit na adresu predávajúceho spolu s kópiou hore uvedeného listu. Tovar nesmie byt zaslaný dobierkou.
c) Spät zaslaný tovar dorucený na adresu predávajúceho, musí byt nepoškodený a kompletný. V prípade nedodržania niektorej z uvedených náležitostí má predávajúci právo odmietnut vrátený tovar prípadne pomerne znížit ciastku, za ktorú bude tovar prijatý spät.
d) Pri splnení hore uvedených podmienok Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš úcet a to najneskôr do 15 dní po dorucení tovaru na našu adresu.
e) V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tomto odseku predávajúci nemusí akceptovat odstúpenie od zmluvy a tovar môže vrátit na náklady kupujúceho spät. Predávajúci je oprávnený úctovat kupujúcemu prípadné dalšie vzniknuté náklady.
 
Dalšie zmluvné dojednania
 
 
Právne vztahy medzi stranami výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. c. 40/1964 Zb. (Obciansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Podla druhu objednávaného tovaru sa vztah medzi stranami spravuje, príslušnými ustanoveniami zák. 40/1964 Zb. (Obciansky zákonník) a síce § 588 a nasl. upravujúcimi kúpnu zmluvu alebo § 644 a nasl. upravujúcimi zmluvu o zhotovení veci na zákazku.
Pre úcely VOP sa oznacenie „predávajúci“ primerane vztahuje aj na zhotovitela tovaru a oznacenie „kupujúci“ sa primerane vtahuje aj na objednávatela tovaru.
Prevádzkovatel si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky menit.
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
 
Osobné údaje kupujúceho zostanú uložené na dobu neurcitú v databáze predávajúceho a to pre prípadné riešenia reklamácií, ci iných obojstranných záležitostí podla zák. c.428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Neslúžia a nebudú využívané pre reklamné úcely a nebudú poskytované tretím osobám.
 
Kupujúci je oprávnený podla §20 ods.3 namietat proti ich dalšiemu využívaniu a to písomnou formou:
 
 
3p slúži Vám,s.r.o.
Zátišie 1836/17
925 21 Sládkovičovo

IČO: 50975455 DIČ: 2120565887 IČ-DPH: SK 2120565887